Programy Zewnętrzne - ZS - Archiwum
Program" Na wlasne konto"

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

 

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

 

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

W roku szkolnym 2013/2014 program w naszej szkole realizowany jest  przez 20 uczniów z klas II pod kierunkiem pani Anny Jaśkowskiej-Czop w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego.

www.nawlasnekonto.pl

 
Projekt edukacyjny "EDUSCIENCE"

Projekt EDUSCIENCE jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Lekcje tworzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców-dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych). Platforma tworzy niepowtarzalne dotąd środowisko pracy dla nauczycieli, naukowcy prowadzą dyżury on-line, dzięki którym nauczyciele mogą na bieżąco podczas własnych lekcji konsultować zagadnienia naukowe. Obok platformy e-learningowej powstały produkty multimedialne z zakresu science: podręcznik metodyczny dotyczący e-learningu oraz przyrodniczy portal internetowy.

W ramach projektu uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie ma okazję uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników EDUSCIENCE w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mają możliwość odwiedzenia obserwatoriów geofizycznych w trakcie 250 wycieczek dydaktycznych (po jednej dla każdej klasy biorącej udział w projekcie).

W naszej szkole:

  • Projekt jest realizowany przez klasę IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 i jako kontynuacja w klasie V w roku szkolnym 2013/2014,
  • uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w Pikniku naukowym organizowanym w Tarnobrzegu,
  • uczniowie biorą udział w zajęciach, w których nauczyciele przedmiotów: matematyka (Danuta Reichert), przyroda (Katarzyna Pokora), zajęcia komputerowe (Maria Kruk, Krystyna Boćko), język angielski (Iwona Hasiak) wykorzystują podczas zajęć platformę e-lerningową,
  • uczniowie biorą udział w konkursach, prowadzą monitoring przyrodniczy,
  • w II semestrze  roku szkolnego 2013/2014 będą uczestniczyć w dwudniowej wycieczce  Kraków- Ojców.
 
"YOUNGSTER"

W Zespole Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum  od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2012/2013  realizowany był program „Youngster” wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach doskonalących znajomość języka angielskiego. Nauka była prowadzona w formie dodatkowych zajęć, które stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej.

Na dodatkowe zajęcia w wymiarze trzech godzin tygodniowo uczęszczali uczniowie przydzieleni do  grup na podstawie testu sprawdzającego poziom opanowania języka.

Opłata za udział w zajęciach wynosiła miesięcznie symboliczne 5 złotych, które przeznaczane były na zakup  potrzebnych materiałów. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymali bezpłatnie.

W założeniu realizacja programu  powinna przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji w nauczaniu języka angielskiego pomiędzy gimnazjami miejskimi, a wiejskimi.  Koordynatorami projektu były: Jadwiga Koguc i Katarzyna Wdowiak – nauczycielki języka angielskiego.

 
PROJEKT EDUKACYJNY- ”MŁODZIEŻ ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZESZOWIE POZNAJE WALORY PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE I HISTORIĘ SWOJEGO REGIONU”

W roku szkolnym  2008/2009 uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie przystąpili do realizacji projektu ”Młodzież Zespołu Szkół w Krzeszowie poznaje walory przyrodniczo-turystyczne i historię swojego regionu”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie,
Więcej…
 
PROJEKT EDUKACYJNY- ”KURSY SZYBKIEGO CZYTANIA SZANSĄ PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZESZOWIE”
W roku szkolnym  2008/2009 uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie przystąpili do realizacji projektu ” Kurs szybkiego czytania szansą podniesienia efektywności uczenia się uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie,
Więcej…
 
PROJEKT EDUKACYJNY- „SŁOŃCE - JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA I ENERGII”
W roku szkolnym 2007/2008  uczniowie naszej szkoły pracowali metodą projektu. Metoda ta zakłada samodzielne, odpowiedzialne, oparte na współpracy i koordynowane przez nauczyciela działania grupy uczniów, zmierzające do osiągnięcie zaplanowanych efektów.
Więcej…
 
PROGRAM EDUKACYJNY „ORANGE DLA ZIEMI”

Był to program edukacyjny skierowany dla uczniów i nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Fundację Grupy TP oraz Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox