Programy zewnętrzne aktualnie realizowane
Projekt "Apetyt na przyszłość"
Gmina Krzeszów – Partner Wiodący oraz Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura – Partner w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.09.02.00-18-0037/17-00 zapraszają do złożenia dokumentów rekrutacyjnych uczniów/uczennice Szkoły Podstawowej w Krzeszowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem (klasy od I do VIII).

Formy wsparcia:
1. Zajęcia dodatkowe „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
2. Zajęcia dodatkowe „Eksperymenty przyrodnicze”
3. Warsztaty „Planeta robotów”
4. Jednodniowa wycieczka edukacyjna do placówki, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych (Multicentrum lub uczelnia wyższa)

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce organizacja/sekretariat/dokumenty do pobrania.
(załącznik nr 1 - karta zgłoszenia, załącznik nr 3 - dane uczestnika, załącznik nr 4 - statut uczestnika, załącznik nr 5 - deklaracja uczestnika). 
Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów

Więcej…
 


Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox