Programy Zewnętrzne - ZS - Aktualnie realizowane
The Day of The European Union Countries

It is a special time for our school community as nine of our teachers  have been carrying out a big project “Creative teachers of the Primary School in Krzeszow support  a versatile development of students”. The main aim of the project is to make use of the chance of mobility to broaden their professional knowledge, improve their language skills and to learn some new innovative methods of teaching.

The first part of the project was taking part in language courses abroad by some of the teachers. The courses were held in Valetta, Malta and in Soverato, Italy. The participants were extremely satisfied with the development of their language skills.

The next step in the project is was an introduction to a method called CLIL which is Content and Language Integrated Learning and refers to teaching subjects such as science, history and geography to students through a foreign language. Teachers engaged in the project decided that the best way to start introducing the method was to open our students’ minds to different countries, their cultures, traditions and languages and that’s how the idea of The Day of The European Union Countries was born. On the 31st of October our school changed into a multicultural world. After having drawn straws to see which of the EU countries they were going to represent, on that day all classes together with their tutors had to decorate their classrooms with symbols, flags and other things, prepare some dishes and bring music characteristic to their country. The students were also supposed to wear clothes with the colours of its flag. Worth mentioning is the fact that the task engaged not only the students but also their parents who eagerly helped in all stages of its realization. All students had a great time during all those preparations but the most important thing is that they learned a lot about history, traditions, culture and even languages of the country they were responsible for.

On that day, both the teachers and the students were supposed to speak English as it is the language of international communication.

 
DO YOU SPEAK ENGLISH?

 

W ramach projektu „Kreatywni nauczyciele ZS w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” 29.09.2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja pt. „Kreatywny nauczyciel wspiera rozwój ucznia”, której uczestnikami była zarówno społeczność szkolna, jak i grono pedagogiczne. Podczas spotkania zaprezentowane zostały prezentacje multimedialne na temat odbytych przez nauczycieli szkoleń językowych we Włoszech oraz na Malcie. Uczestnicy mobilności podzielili się wrażeniami z wyjazdu, przedstawili krótką charakterystykę odwiedzonych krajów, ich kulturę i zwyczaje, jak również ciekawostki związane z danym regionem. Bardzo często w swoich wypowiedziach podkreślali zalety kształcenia się za granicą, nawiązywania nowych kontaktów zawodowych i osobistych oraz starali się uświadomić młodym ludziom konieczność uczenia się języków obcych, m.in. języka angielskiego jako międzynarodowego środka komunikacji.   
Uczniowie i nauczyciele podczas konferencji mieli okazję bliżej poznać wybrane kraje Unii Europejskiej oraz doświadczyć wielokulturowości.

 

 
Zagraniczne mobilności nauczycieli

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzeszowie są uczestnikami projektu „Kreatywni  nauczyciele ZS w Krzeszowie  wspierają wszechstronny rozwój uczniów” finansowanego ze środków PO WER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

Halina Kuryś, Jolanta Konior i Marian Zielonka wzięli udział w kursie nauki języka angielskiego na poziomie A1/A2 w Easy School Languages w Valletcie na Malcie od 2 do 6 lipca 2018 roku.  Na zajęciach doskonalili umiejętności czytania, słuchania oraz mówienia w języku angielskim. Poznawali słownictwo i zasady gramatyki tego języka oraz próbowali stosować je w praktyce. Uczestniczyli także w zajęciach poświęconych historii, kulturze i sztuce Malty. Kurs był okazją nie tylko do usprawnienia komunikacji językowej, ale nauczyciele mogli także wymienić się doświadczeniami zawodowymi z pedagogami z innych krajów europejskich.

Z kolei A. Jaśkowska – Czop, K. Pokora i  A. Szuryn wyjechały na szkolenie do południowych Włoch. Odbywało się ono w miejscowości Soverato w regionie Kalabria, a prowadził je trener z Hiszpanii będący nauczycielem języka angielskiego. W zajęciach uczestniczyli również pedagodzy z Włoch i Hiszpanii. Nazwa szkolenia to „CLIL is practice”, polegało ono na omówieniu metod nauczania różnych przedmiotów w języku innym niż język ojczysty uczniów. Zajęcia odbywały się od 2 do 6 lipca 2018 r., miały głównie formę warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Nazwa metody CLIL to skrót od wyrażenia Content and language integrated learning i oznacza zrównoważone, zintegrowane nauczanie treści programowych z danego przedmiotu równocześnie z nauczaniem języka obcego. Szkolenie obejmowało oprócz zajęć w sali lekcyjnej również zajęcia terenowe polegające na przeprowadzaniu rozmów i wywiadów z mieszkańcami Soverato w celu zdobycia określonych informacji o kulturze, historii, problemach życia codziennego, problemach społecznych i ekonomicznych miejscowości.

 
Kreatywni nauczyciele - kreatywna szkoła


Miło nam poinformować, iż projekt „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”  został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 24719,00 EURO tj. 106452,37 PLN.

Głównym  celem projektu jest wspieranie kreatywności nauczycieli  i uczniów poprzez realizację mobilności oraz wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania ukierunkowanych na sukces absolwenta szkoły podstawowej w Krzeszowie.


Projekt  "Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów" skierowany jest do 9 - osobowej grupy nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kompetencję zawodowe, ucząc się  języka angielskiego i  propagując ideę uczenia się przez całe życie.  Zdobytą wiedzę  i umiejętności wykorzystają w pracy z uczniami, stwarzając im optymalne warunki do nauki i  wszechstronnego rozwoju. Kompetencje nabyte  przez pracowników w trakcie zagranicznych mobilności pozwolą na wdrożenie innowacyjnych  rozwiązań  z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox