Świetlica
Regulamin świetlicy szkolnej

Załącznik Nr. 6 do Zarządzenia Nr 11/2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej

z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

regulaminów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

/obowiązujący od 01.12.2017 r./

 

I Cele i zadania świetlicy:

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy:

-organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,

-organizowanie gier i zabaw ruchowych,

-rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,

-kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

-współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

II Organizacja pracy świetlicy:

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 07.00 – 15.00 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów.

4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy składanych corocznie przez rodziców /opiekunów/w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

6.W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- IV, w tym w szczególności dzieci dojeżdżające, rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

7.W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas V- VIII i oddziałów gimnazjalnych

8.Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy

9.Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona.

10.Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.

11. Zgłoszenia do świetlicy na dany rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

12.Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.

13.Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 30 września - po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.

14. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy.

15.Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisje kwalifikacyjną w składzie: wicedyrektor, wychowawca świetlicy i  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

III Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci klas I - III uczęszczających do świetlicy:

 

1. Nauczyciel świetlicy/osoba wyznaczona przez dyrektora/ jest zobowiązany do przyprowadzenia uczniów klas I-III z przystanku szkolnego przed zajęciami  świetlicowymi   i odprowadzenia ich po zajęciach na przystanek.

2.Po skończonych lekcjach wychowawca /nauczyciel przedmiotu/ jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.

3.Nauczyciel / wychowawca klasy/ jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

 

 

IV Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. 2. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

3. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.

4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

5.Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy.

6.Zasady korzystania ze świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku.

 

 

V Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy:

- Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

- Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

- Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

- Organizowanie wycieczek i spacerów.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

- Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

- Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

- Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

VI Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:

 

Wychowanek ma prawo do:

- właściwie zorganizowanej opieki,

- życzliwego traktowania,

- swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

- opieki wychowawczej,

- poszanowania godności osobistej,

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

- przestrzegania regulaminu świetlicy,

- przestrzegania zasad współżycia w grupie,

- współpracy w procesie wychowania,

- pomagania słabszym,

- dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,

- ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

VII Nagrody:

- Wyróżnienie wobec wszystkich uczniów przez opiekuna świetlicy.

- Inne nagrody zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej.

 

VIII Kary:

- Upomnienie udzielone przez opiekuna świetlicy w obecności wszystkich uczniów.

- Inne kary zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej.

 

 

IX Dokumentacja świetlicy:

 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

- Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,

- Regulamin świetlicy szkolnej,

- Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

- Rozkład dnia pracy świetlicy,

- Dzienniki zajęć.

 


Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox