Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DZIECI

o klas pierwszych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów,

na rok szkolny 2019/2020

  1. I. Zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe

 

1.  W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7 letnie.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2019 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo posiada opinię o możliwości  rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

3.   Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone  na wniosek rodzica kandydata.

4.   Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.

5.   W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych są brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale XXVI/153/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych przez Gminę Krzeszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wyciąg z uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/17 „Ustala się następujące kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do  potwierdzenia tych kryteriów:

L.p.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Krzeszów

30

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów          o spełnieniu tego kryterium

2.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole lub zespole szkół

 

20

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów          o spełnieniu tego kryterium.

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły

3.

Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje na terenie Gminy Krzeszów

 

10

Pisemne oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z nich znajduje się na terenie Gminy Krzeszów

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

 

5

Pisemne oświadczenie rodzica, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka

II. Postępowanie w trybie odwoławczym

6. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia   przez  rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora  szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                   w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Rekrutacja uzupełniająca

11.  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

12.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 30 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

13.  Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

14. Postanowienia końcowe

15. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Opracowała: Halina Łoś

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox