Zespół Szkół w Krzeszowie - Strona główna - Aktualności ZS
"Wyprawka szkolna" - dofinansowanie zakupu podręczników

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum)

Pomocy udziela się uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

7)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572          z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych ( z wyjątkiem klasy I ), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje w/w uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  z podręcznika zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć            z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej społecznej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,

4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

(Wniosek o dofinansowanie do pobrania w szkole lub ze strony internetowej UG Krzeszów

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 15 879 83 15) oraz ZOEASiP Gminy Krzeszów (tel. 15 879 83 94)

 


 
Lista uczniów przyjętych do klasy I Gimnazjum w Krzeszowie na rok szkolny 2014/2015

Krzeszów, 03.07.2014 r.


 1. Balicki Paweł
 2. Brzyska Jagoda
 3. Bulicz Kinga
 4. Cal Michał
 5. Ciryt Aleksandra
 6. Demidowski Joachim
 7. Drąg Agata
 8. Dziewa Radosław
 9. Hammer Jagoda
 10. Igras Magdalena
 11. Jajak Izabela
 12. Klekacz Maciej
 13. Kopel Maciej
 14. Kowalczyk Izabela
 15. Krasiński Grzegorz
 16. Krupa Jan
 17. Krupa Kinga
 18. Kurzanowska Agnieszka
 19. Kuś Wojciech
 20. Lesiczka Dawid
 21. Łój Adam
 22. Łysikowski Rafał
 23. Madej Patryk
 24. Mucha Wiktoria
 25. Nastała Julia
 26. Niedbała Kinga
 27. Nowik Robert
 28. Pintal Aleksandra
 29. Płachciak Paweł
 30. Pydo Aleksandra
 31. Sadło Piotr
 32. Sieniawska Wiktoria
 33. Sokal Kamila
 34. Sowa Krystian
 35. Stepniowska Kinga
 36. Strzęciwilk Izabela
 37. Szczębara Marlena
 38. Szuryn Julia
 39. Szydłowska Natalia
 40. Taras Rafał
 41. Wdowiak Damian
 42. Wnuk Kacper
 43. Wychowaniec Michał
 44. Zawada Klaudia

 

Z uwagi na niekompletność dokumentów,  podział uczniów na poszczególne klasy dokonany będzie w sierpniu b.r.  Rodzice uczniów, którzy nie dostarczyli kompletu dokumentów proszeni są o ich uzupełnienie do dnia 16.07.2014r. (środa). Listę uczniów klas opublikujemy w dniu 27.08.2014r.. Wówczas  pisemne, odpowiednio umotywowane podania rodziców o ewentualną zmianę klasy należy złożyć do dnia 29.08.2014 r.
 
Weź udział w ciekawym projekcie!

 

 
„Trzymaj formę”.

Realizacja programu „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2013/2014 odbywała się  przez miesiąc maj i czerwiec. W programie uczestniczyli uczniowie kl. I-III gimnazjum oraz uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej. W realizację programu włączyli się następujący nauczyciele: wychowawcy klas, nauczyciele wf -u, nauczyciel techniki, pedagog szkolny oraz higienistka szkolna.

Więcej…
 
Wycieczka do Zakopanego

W dniach 30-31.05.2014r. odbyła się wycieczka do Zakopanego, w której uczestniczyli uczniowie kl. IV, V, VI i kilku uczniów z gimnazjum.

Więcej…
 
Konkurs na Najpiękniejszy list dla Ziemi
Praca - List dla Ziemi  -  Małgorzaty Pudełko z klasy V znalazła się  w finale konkursu na Najpiękniejszy list dla Ziemi. W finale konkursu znalazło się 150 listów. Jury wybrało je spośród prawie 900 nadesłanych prac.

Na list można oddawac głosy w specjalnej aplikacji konkursowej na Facebooku:

https://www.facebook.com/listydlaziemi/app_150856638420755

Jedna osoba może zagłosowac na jeden list raz na 24 godziny.

Zachęcamy do głosowania!
 
Wyniki ankiet na temat obowiązkowego stroju szkolnego
W dniu 09.04.2014 r. w Zespole Szkół w Krzeszowie wśród rodziców uczniów gimnazjum przeprowadzono ankietę, w której rodzice mieli wypowiedzieć się, czy chcą, aby w dalszym ciągu mundurek był obowiązkowym strojem ucznia.
Więcej…
 
Trzecioklasiści w stolicy!

Zwyczajem panującym od kilku lat w naszej szkole, gimnazjaliści mając za sobą ważny egzamin, wyjeżdżają do Warszawy, by poznać stolicę Polski i ciągle tętniącą  w niej historię naszej Ojczyzny.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox