Zespół Szkół w Krzeszowie - Strona główna - Aktualności ZS
Ogłoszenie dotyczące inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie podaje  informację dotyczącą  inauguracji nowego roku szkolnego w dniu 01.09.2014 r.

1.Program uroczystości:

8.00-8.30- Msza Święta (dla wszystkich uczniów zespołu szkół) - w sali gimnastycznej gimnazjum.

8.45-10.00- Akademia szkolna (dla wszystkich uczniów zespołu szkół) - w sali gimnastycznej gimnazjum.

10.15-12.00 Spotkania organizacyjne uczniów z wychowawcami klas.

12.00- Odwóz uczniów

2.Kursowanie autobusów szkolnych w dniu 01.09.2014 r.

a) dowóz (rano) według rozkładu jazdy autobusów obowiązującego w czerwcu 2014 r.,

b) odwozy po uroczystości (miejscowościami):

Autosan:

12.00 – Kamionka Kolonia, Kamionka Dolna, Kamionka Średnia, Kamionka Górna, Osiedle,

12.15 – Nowa Wieś , Krzeszów Górny , Podolszynka Plebańska, Podolszynka Ordynacka, Podgóra.

Gimbus:

12.00 – Koziarnia,

12.15 – Łazów, Sigiełki, Bystre, Kustrawa, Krzeszów Dolny.

 

Z poważaniem.

Mirosław Siek

- Dyrektor ZS w Krzeszowie
 
Lista uczniów klas I Gimnazjum w Krzeszowie w roku szkolnym 2014/2015

Krzeszów, 27.08.2014

IA:
 1. Cal Michał
 2. Ciryt Aleksandra
 3. Hammer Jagoda
 4. Igras Magdalena
 5. Jajak Izabela
 6. Klekacz Maciej
 7. Kopel Maciej
 8. Kowalczyk Izabela
 9. Karasiński Grzegorz
 10. Krupa Jan
 11. Krupa Kinga
 12. Lesiczka Dawid
 13. Łój Adam
 14. Mucha Wiktoria
 15. Niedbała Kinga
 16. Pintal Aleksandra
 17. Płachciak Paweł
 18. Sieniawska Wiktoria
 19. Stępniowska Kinga
 20. Szady Norbert
 21. Szuryn Julia
 22. Szydłowska Natalia
 23. Wnuk Kacper

IB:

 1. Balicki Paweł
 2. Brzyska Jagoda
 3. Bulicz Kinga
 4. Demidowski Joachim
 5. Drąg Agata
 6. Dziewa Radosław
 7. Kurzanowska Agnieszka
 8. Kuś Wojciech
 9. Łysikowski Rafał
 10. Madej Patryk
 11. Nastała Julia
 12. Nowik Robert
 13. Pydo Aleksandra
 14. Sadło Piotr
 15. Sokal Kamila
 16. Sowa Krystian
 17. Strzęciwilk Izabela
 18. Szczębara Marlena
 19. Taras Rafał
 20. Wdowiak Damian
 21. Wychowaniec Michał
 22. Zawada Klaudia

Podziału na oddziały dokonano zgodnie z zapisami Statutu Zespołu Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum w Krzeszowie,  dotyczącymi zasad rekrutacji uczniów.  Pisemne, odpowiednio umotywowane podania rodziców o ewentualną zmianę klasy należy złożyć do dnia 29.08.2014r. w sekretariacie szkoły.

 

 
"Wyprawka szkolna" - dofinansowanie zakupu podręczników

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum)

Pomocy udziela się uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

7)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572          z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych ( z wyjątkiem klasy I ), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje w/w uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  z podręcznika zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć            z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej społecznej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,

4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

(Wniosek o dofinansowanie do pobrania w szkole lub ze strony internetowej UG Krzeszów

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 15 879 83 15) oraz ZOEASiP Gminy Krzeszów (tel. 15 879 83 94)

 


 
Lista uczniów przyjętych do klasy I Gimnazjum w Krzeszowie na rok szkolny 2014/2015

Krzeszów, 03.07.2014 r.

Więcej…
 
Weź udział w ciekawym projekcie!

 

 
„Trzymaj formę”.

Realizacja programu „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2013/2014 odbywała się  przez miesiąc maj i czerwiec. W programie uczestniczyli uczniowie kl. I-III gimnazjum oraz uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej. W realizację programu włączyli się następujący nauczyciele: wychowawcy klas, nauczyciele wf -u, nauczyciel techniki, pedagog szkolny oraz higienistka szkolna.

Więcej…
 
Wycieczka do Zakopanego

W dniach 30-31.05.2014r. odbyła się wycieczka do Zakopanego, w której uczestniczyli uczniowie kl. IV, V, VI i kilku uczniów z gimnazjum.

Więcej…
 
Konkurs na Najpiękniejszy list dla Ziemi
Praca - List dla Ziemi  -  Małgorzaty Pudełko z klasy V znalazła się  w finale konkursu na Najpiękniejszy list dla Ziemi. W finale konkursu znalazło się 150 listów. Jury wybrało je spośród prawie 900 nadesłanych prac.

Na list można oddawac głosy w specjalnej aplikacji konkursowej na Facebooku:

https://www.facebook.com/listydlaziemi/app_150856638420755

Jedna osoba może zagłosowac na jeden list raz na 24 godziny.

Zachęcamy do głosowania!
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox